รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ ปี 2553


มหาวิทยาลัยบูรพา
นายยศกร ภู่ฉ่ำ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปกร
นางสาววัฒนา สุวรรณหงส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการและโลจิสติกส์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายอนวัช ทาอาษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชสวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวไพรินทร์ ช้างจันทร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชสวน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวยุวเรศ มะโนนิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชสวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวนุชนารถ อัมฤทธิ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชสวน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวพัชรินทร์ ไชยวิญญา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาปฐพีวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอภิวัฒน์ ไทยดำรง
คณะการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวอภิชญา ศรีเดช
คณะการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวซันมา พวงศรี
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกมลวรรณ มาดี
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวน้ำผึ้ง หงิมห่วง
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346