ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่


นางสาวณัฐกฤตา ขำขาว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

นายนพดล เพ็ญศิริ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม


นางจุก แก้วสุวรรณ
นักการภารโรง

นายเสน่ห์ แสงแก้ว
นักการภารโรง

ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346