คณะผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์


นายภราดา เพ็งมีศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์


นางทิพวรรณ แก้วภาพ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางณิชมน ต่ายจันทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

นางปนัชดา ศรีวุฒิวงศ์
เลขานุการผู้อำนวยการ


นางเสมอ เปลี่ยนหมื่นไวย์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายศุภชัย คุลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางธารีรัตน์ รัตนจำรูญ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346