ผลงานวิชาการ

- เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดที่ 1 เรื่องความน่าจะเป็นและ การทดลองสุ่ม ครูณิชมน ต่ายจันทร์

- เผยแพร่ผลงานวิชาการแบบฝึกทักษะภาษาเพื่อพัฒนาความ สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Personal Identification ครูปนัชดา ศรีวุฒิวงศ์

- ครูจรรยา ศรีพันธ์ ตำแหน่งครู คศ.2 ผลงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเทคนิคการใช้คำถาม R-C-A

- นายกมล แพ่งเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ผลงานวิชาการเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346