พระ สัญลักษณ์ ปรัชญา คำขวัญ และสี ประจำโรงเรียน

พระประจำโรงเรียน : "พระพุทธภัทรมหามุนี"


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :"พระมหาพิชัยมงกุฎครอบเสมารองรับด้วยชื่อโรงเรียน"


ปรัชญาโรงเรียน : "ปญฺญา นรานํ รตนํ" : ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
คำขวัญประจำโรงเรียน : "ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ความรู้"
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า - แดง
สีฟ้า หมายถึง การศึกษาให้เกิดความคิดกว้างไกลเปรียบประดุจท้องฟ้า
สีแดง หมายถึง ความเข้มข้นของการศึกษาและความรักในสถาบัน

ติดต่อเรา

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-2623467
โทรสาร 056-262346