รายงานผู้ชนะเลิศโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ชุ่มกมล
2. เด็กชายอาทิตย์  ใบบุญนาค
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์ลี
2. นายภีมกร  เขียวอยู่
3. นายสวิตต์  กาโกน
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จันฉลู
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณริศรา  สิงห์ลี
4. เด็กหญิงธัญญา  สิทธิ
5. เด็กหญิงธัญวลัย  เทพทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  จับเทียน
7. เด็กชายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
8. นางสาวลดาวัลย์  จันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงวิวตะวัน  สุ่นกุล
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
11. เด็กหญิงสุภัทรา  สนทอง
12. เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอัญชลี  ค่อนมาก
14. เด็กหญิงเพชรัตน์  ชื่นชวน
15. เด็กหญิงเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางสาวนางสาวขวัญชนก  กัญญาทอง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เพ็งตรุษ
3. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
4. นางสาวเอื้อมเดือน  แป้นโต
 
5 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทาสี
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
6 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
7 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายณัฐกิต  อ่วมพิมพ์
2. นางสาวทิพวรรณ  พิกุลทอง
3. นายธนนนท์  โตยิ่ง
4. นายนันทวัฒน์  มณีวรรณ์
5. นางสาวประภัสสร  อินทร์น้อย
6. นางสาวปาริชาติ  เปรมจันทร์วงศ์
7. นายพัชรพล  จูสิงห์
8. นายรณกร  จันทร์นิ่ม
9. นางสาวศรีนวล  สุขใจ
10. นางสาวอารีญา  อุดม
 
1. นางรัตนา  รอดบำรุง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เพ็งตรุษ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวจิระณี  ต่ายเสือ
2. นางสาวณัฐวดี  ทำชอบ
3. นางสาวมัทนีย์  วรเวก
 
1. นางธนพร  แพ่งเกษร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. เด็กชายนพณัฐ  ขวัญมา
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายพีรภัทร  อ้วนอินทร์
2. เด็กชายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวพรนภา  เรืองพูล
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายวีระพล  ใจสว่าง
2. เด็กชายสุรเชษ  โตล่ำ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขทรัพย์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เหล่ารัตน์
3. เด็กชายหัสนัย  สารพัด
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์