สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรภัสลดา  มั่นพรม
 
1. นางอุทัยวรรณ  อิ่มเย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 5 1. เด็กหญิงอัมพร  สังข์นิ่ม
 
1. นางอุทัยวรรณ  อิ่มเย็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 6 1. นางสาวธัญภรณ์  ปั้นโต
 
1. นางอุทัยวรรณ  อิ่มเย็น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีธรรม
 
1. นางอุทัยวรรณ  อิ่มเย็น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรพงศ์  แก้วเกิด
 
1. นางอุทัยวรรณ  อิ่มเย็น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงสมใจ  แช่มเอี่ยม
 
1. นายสมหมาย  ปานพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวดารินทร์  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นายสมหมาย  ปานพรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ภูพลับ
2. เด็กชายศุภกิจ  เพ็ชรสีขาว
 
1. นางอุทัยวรรณ  อิ่มเย็น
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 12 1. นายพิษณุ  สีมะโน
 
1. นางสาวสาวณี  ชีพันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3 70.57 เงิน 6 1. เด็กหญิงดารัตน์  เนียมทัศ
2. นางสาวมัทวัน  เขียวจันทร์
3. นายวันเฉลิม  ขำเล็ก
 
1. นายสมหมาย  ปานพรม
2. นางสาวสาวณี  ชีพันธ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นางสาวณัฐธยาน์  อินทร์พิทักษ์
2. นางสาวนารี  สีมะโน
3. นางสาวเกศณี  เชื้อวงศ์
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง
2. เด็กชายหัตถวัฒนน์  รามศิริ
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวดวงฤทัย  อินทร
2. นางสาวเจนจิรา  สงเนย
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวีรพงศ์  เพ็ชรทอง
 
1. นางสาวอาจินต์  น่าบูรณะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นายอัมรินทร์  สละชีพ
 
1. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนาพร  แตงร่ม
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  เทียนดำ
3. เด็กชายวีรพล  ต่อวาส
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
2. นายภราดา  เพ็งมีศรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรภาส  บุญเติม
2. นางสาวญาสุมินทร์  เกิดศรี
3. นายเทพพิทักษ์  ยอดยิ่ง
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
2. นายภราดา  เพ็งมีศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลัดดา  อบอุ่น
2. เด็กหญิงสุชาดา  คงมีเงิน
3. เด็กชายโกเมศ  บุญเกตุ
 
1. นางวนิดา  พูลพันธ์ชู
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายทรงพนธ์พงษ์  แสงธรรมโชติ
2. นางสาวนลทินี  แก้วฮวบ
3. นางสาววรรณภา  กลางประพันธ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  กัญทาทอง
2. นางวนิดา  พูลพันธ์ชู
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ชุ่มกมล
2. เด็กชายอาทิตย์  ใบบุญนาค
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท ๔ ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัฐพงศ์  รวมทรัพว์
2. นายศิวรุชณ์  ฐิติรุ่งเรือง
3. นายสมศักดิ์  มีวงษ์
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางบังอร  คุลี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์ลี
2. นายภีมกร  เขียวอยู่
3. นายสวิตต์  กาโกน
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภิรมย์พร  เจียมเงิน
2. นางสาวสุขฤทัย  ดวงแก้ว
3. นางสาวอรญา  คงเปลี้อง
4. นางสาวอรญา  วิมังสุข
5. นางสาวอารีรัตน์  ชูกิจ
 
1. นายก้องเกียรติ  อิ่มใจ
2. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิสารัตน์  เอี่ยมสิทธิ์
 
1. นางสาววรินทร  คงคาน้อย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากานต์  รอดภัย
2. นางสาวอารีรัตน์  ชูกิจ
 
1. นางสาวโชษิตา  ตรีธารทิพย์รัตน์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จันฉลู
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณริศรา  สิงห์ลี
4. เด็กหญิงธัญญา  สิทธิ
5. เด็กหญิงธัญวลัย  เทพทอง
6. เด็กหญิงปวีณา  จับเทียน
7. เด็กชายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
8. นางสาวลดาวัลย์  จันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงวิวตะวัน  สุ่นกุล
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
11. เด็กหญิงสุภัทรา  สนทอง
12. เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
13. เด็กหญิงอัญชลี  ค่อนมาก
14. เด็กหญิงเพชรัตน์  ชื่นชวน
15. เด็กหญิงเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางสาวนางสาวขวัญชนก  กัญญาทอง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เพ็งตรุษ
3. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
4. นางสาวเอื้อมเดือน  แป้นโต
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนันทิกา  ศรีหงษ์
2. เด็กหญิงเมธาวี  บัวกลิ่น
 
1. นายนิทัศน์  จันทขาว
2. นายอภิสิทธิ์  ขุนอภัย
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายวรวุฒิ  นาวงค์สา
2. นายศรุต  ชำนาญ
 
1. นายนิทัศน์  จันทขาว
2. นายอภิสิทธิ์  ขุนอภัย
 
30 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วนางดี
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
31 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพิมณทิพย์  ขำแย้ม
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
32 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วิโรจน์
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
33 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กวางทอง
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
34 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอเนก  ปั้นพิพัฒน์
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
35 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันธิชา  ขำเล็ก
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
36 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายภาสกร  วินิจสรณ์
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
37 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วิโรจน์
2. เด็กหญิงเมธาวี  บัวกลิ่น
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
38 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพายุ  ล่ำสัน
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
39 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.07 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทาสี
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
40 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรัญญา  แสงเคลือบ
 
1. นางทศภควรรณ  ยาชัย
 
41 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
42 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรกช  ศรีเอี่ยม
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
43 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรีชา  เชตุใจ
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
44 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมุกขลิน  เดชอุดม
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
45 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรชาติ  อ่างเรือง
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
46 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทมา  คำภา
 
1. นางทศภควรรณ  ยาชัย
 
47 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุรักษ์  แสงเคลือบ
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
48 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญจิรา  วัฒนศิริกุล
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
49 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเทพพิทักษ์  ยอดยิ่ง
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิต  อ่วมพิมพ์
2. นางสาวทิพวรรณ  พิกุลทอง
3. นายธนนนท์  โตยิ่ง
4. นายนันทวัฒน์  มณีวรรณ์
5. นางสาวประภัสสร  อินทร์น้อย
6. นางสาวปาริชาติ  เปรมจันทร์วงศ์
7. นายพัชรพล  จูสิงห์
8. นายรณกร  จันทร์นิ่ม
9. นางสาวศรีนวล  สุขใจ
10. นางสาวอารีญา  อุดม
 
1. นางรัตนา  รอดบำรุง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เพ็งตรุษ
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  เย็นสันเที๊ยะ
2. เด็กชายสมยศ  อยู่สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มแสน
 
1. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิระณี  ต่ายเสือ
2. นางสาวณัฐวดี  ทำชอบ
3. นางสาวมัทนีย์  วรเวก
 
1. นางธนพร  แพ่งเกษร
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พานิชผล
2. เด็กชายพัทธกานต์  บุญประดิษฐ์
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. เด็กชายนพณัฐ  ขวัญมา
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุวัฒน์  เชียงอินทร์
2. นายยิ่งศักดิ์  ทิพย์ศิริ
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภัทร  อ้วนอินทร์
2. เด็กชายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกาณุ  อาสา
2. เด็กชายณัฐพล  อนันต์
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายพรชัย  กันทอง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ใจเย็น
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภาคศัพท์
2. นางสาวเรวดี  ราศิริ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  คล้ายนิ่ม
2. นางสาวอัจฉรา  พิชัย
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดีอ้น
2. เด็กชายวานัส  แจ่มสุดใจ
3. เด็กชายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีระศักดิ์  แก้วชัยโย
2. นายภานุเดช  ใจชื้น
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอบคำถามช่าง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สงเนย
2. เด็กชายนพนัยน์  อาสา
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอบคำถามช่าง ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมลเทพ  ชื่นใบ
2. นายโชคอนันต์  โพธิ์พ่วง
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขขิม
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดิลกศิลป์  แก้วสุวรรณ
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขียนแบบ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรพล  แย้มโหมด
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขียนแบบ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวุฒิ  นาวงศ์สา
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  มาเลิศ
 
1. นายรักษ์  พยัตธรรม
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 1. นางสาวลักษมี  ยอดยิ่ง
 
1. นางสุขใจ  บาทบำรุง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นางสุขใจ  บาทบำรุง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนเีทียน  อินยิ้ม
 
1. นายรักษ์  พยัตธรรม
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. นายสุรินธร  ภูศรีฤทธิ์
 
1. นางสุขใจ  บาทบำรุง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรุ่งโรจน์  รักษาแก้ว
 
1. นายรักษ์  พยัตธรรม
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นางสุขใจ  บาทบำรุง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปรเมทร์  แสงแก้้้ว
2. เด็กชายวรวุฒิ  มวลอินทร์
 
1. นางปนัชดา  ศรีวุฒิวงศ์
2. นายรักษ์  พยัตธรรม
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิรัญญา  ภู่พึ่ง
2. นางสาวอาภัสรา  ลุขหิตร
 
1. นางปนัชดา  ศรีวุฒิวงศ์
2. นายรักษ์  พยัตธรรม
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจาตุรงค์  มีมาก
2. เด็กชายจิรายุทธ์  อบพล
3. เด็กชายวรวุฒิ  พูลเทียบรัตน์
4. เด็กชายวานัส  แจ่มสุดใจ
5. เด็กชายสยามรัฐ์  ชื่นนคร
6. เด็กชายสุทัศน์  ผ่องผึ้ง
7. เด็กชายสุรินธร  ภูศรีฤทธิ์
8. เด็กชายเกริกพล  บุตรปรารมภ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สนอ่วม
2. นายศุภชัย  คุลี
3. นายอภิสิทธิ์  ขุนอภัย
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายวรินธิ์ธร  เทียนดำ
2. เด็กหญิงอรณิชา  สันทะยา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  กำลังหาญ
 
1. นางเดือนฉาย  เชิงฉลาด
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากานต์  รอดภัย
2. นางสาวศิริวิมล  กลิ่นฉาย
3. นางสาวโสภา  มั่นเจริญ
 
1. นางเดือนฉาย  เชิงฉลาด
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์พงษ์
 
1. นางสาวสาวณี  ชีพันธ์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพิศณุ  ดีอ้น
 
1. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
83 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 31.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมติ
2. เด็กหญิงปทิตตา  พันธ์ทวี
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
84 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายจตุพล  คำโต
2. เด็กชายณฐพงษ์  เนตรพลับ
3. เด็กชายณัฐพล  วงษ์คำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สร้อยศรี
5. เด็กชายธนากร  อบพล
6. เด็กชายอัครพนธ์  อ่อนศรี
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนภา  เรืองพูล
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
86 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพล  ใจสว่าง
2. เด็กชายสุรเชษ  โตล่ำ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขทรัพย์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เหล่ารัตน์
3. เด็กชายหัสนัย  สารพัด
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
 
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฑิตตา  พันธ์ทวี
2. เด็กชายวรนครินทร์  ดีใจวงษ์
3. เด็กชายอัครพนธ์  อ่อนศรี
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์