สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 19.91 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายทินภัทร  ไกรสรเสนา
2. เด็กชายอรวิทย์   ชาแก้ว
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 16 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. นางสาวธัญวลัย  เทพทอง
3. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
5. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลสด
7. นางสาวสุภัทรา  สนทอง
8. นางสาวอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
9. นางสาวเพชรัตน์  ชื่นชวน
10. นางสาวเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นายอรรถมาพงษ์  บุญรอด
2. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
3. นางยุพา  พรมแตง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 18 1. นายสรรเพชญ  เกิดสมบัติ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นางสาวปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองพราว
 
1. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 15 1. นางสาวปณิดา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงค์ชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 40 1. นางสาวธัญสิริ  ยาวงค์
 
1. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 14 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 1. เด็กชายวรัชยา  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสรเดช  คำอ้าย
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชุดาภา  ภักดีสุข
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 8 1. เด็กชายรัฐนนท์  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงเขมิกา  มั่นพรม
 
1. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 14 1. เด็กชายธัชพงษ์  ชำนาญกิจ
2. นายสุธีพงศ์  มนัญชัยวัฒน์
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ