สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ฟักเงิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภักดีสุข
3. เด็กหญิงวรรณษา  พวงจำปา
4. เด็กหญิงสาลิณี  ผลจันทร์
5. เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ลา
 
1. พระสมเกียรติ  ธมฺมพโล
2. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  พลับทอง
 
1. พระพยุงศักดิ์  ศิริสาร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอดนิล
3. เด็กชายณริศรา  สิงห์ลี
4. นางสาวธัญวลัย  เทพทอง
5. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
6. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
7. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
8. นายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
9. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลสด
10. นางสาววิวตะวัน  สุ่นกุล
11. นางสาวสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
12. นางสาวสุภัทรา  สนทอง
13. นางสาวอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
14. นางสาวเพชรัตน์  ชื่นชม
15. นางสาวเพชรา  ชื่นชม
 
1. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
2. นางสุขใจ  บาทบำรุง
3. นางสาวเอื้อมเดือน  แป้นโต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรรเพชญ  เกิดสมบัติ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุร  เทียนรัตน์
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. นายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. นายวัชพล  ปินะถา
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
รวม 29 14