รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ รร.นครสวรรค์/รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม/รร.สตรีนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายทินภัทร  ไกรสรเสนา
2. เด็กชายอรวิทย์   ชาแก้ว
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
80 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. นางสาวธัญวลัย  เทพทอง
3. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
5. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลสด
7. นางสาวสุภัทรา  สนทอง
8. นางสาวอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
9. นางสาวเพชรัตน์  ชื่นชวน
10. นางสาวเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
2. นางยุพา  พรมแตง
3. นายอรรถมาพงษ์  บุญรอด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายสรรเพชญ  เกิดสมบัติ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปทิตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองพราว
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปณิดา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวธัญสิริ  ยาวงค์
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรัชยา  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสรเดช  คำอ้าย
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
89 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุดาภา  ภักดีสุข
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
90 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
91 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายรัฐนนท์  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงเขมิกา  มั่นพรม
 
1. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
 
92 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายธัชพงษ์  ชำนาญกิจ
2. นายสุธีพงศ์  มนัญชัยวัฒน์
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
รวม2720