สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ รร.นครสวรรค์/รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม/รร.สตรีนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แต่งร่ม
 
1. นายธีระเนตร  อ้วนสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวมินตรา  ทองแท้
 
1. สิบโทสมหมาย  ปานพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงฉัตรสุมน  เกยพยา
 
1. นายธีระเนตร  อ้วนสะอาด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีมาก
 
1. นางสาวพัชรี  บุญเรือง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ขำเล็ก
2. เด็กหญิงจิราภา  ภู่โต
3. เด็กหญิงอภัชรา  โพอุไร
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวรติมา  เปียนคร
2. นางสาวอรพรรณ   กำลังหาญ
3. นางสาวอัมพร  สังข์นิ่ม
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมินตรา  ทองแท้
2. นางสาวศุทธนันท์  ผ่องจะบก
 
1. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพลอยนิล  เพ็ชรทอง
 
1. นางสาวอาจินต์  น่าบูรณะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายอารยะ  เอี้ยงหมี
 
1. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวปริณดา  ดวงประทีป
 
1. นางสาวรจนา  สินใหม่
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  สังข์นิ่ม
 
1. นางสาวพัชรี  บุญเรือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวกิตติยา  บุตรเพชร
 
1. นางสาวพัชรี  บุญเรือง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรีสุดา  มาเลิศ
2. นางสาวอรณิชา  สันทะยา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  รัศมี
 
1. นายภราดา  เพ็งมีศรี
2. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อ่อนฉุน
2. เด็กหญิงสาลิณี  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงอริศรา  ทองมาเอง
 
1. นางสาววีรวรรณ  ขาวพราย
2. นางบังอร  คุลี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกานต์  ทองคำ
2. นางสาวณัฐกานต์  กวางทอง
3. นายภาณุพงศ์  เหลืองวิลัย
 
1. นางสาวขวัญชนก  กัญทาทอง
2. นางวนิดา  พูลพันธ์ชู
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 6 1. นางสาวมยุริญ  ม้วยห้วยแก้ว
2. นางสาวศรสวรรค์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวขวัญชนก  กัญทาทอง
2. นางวนิดา  พูลพันธ์ชู
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.04 ทองแดง 5 1. เด็กชายชนันธร  สุวรรณรินทร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โทนสูงเนิน
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
2. นายทวีป  วรรณา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินภัทร  ไกรสรเสนา
2. เด็กชายอรวิทย์   ชาแก้ว
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาคริต  ลาเคน
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  อ่อนเขตร์
3. เด็กหญิงนริศรา  พึ่งน้อย
4. เด็กหญิงพรไพลิน  สมมารถ
5. เด็กหญิงรุจิรดา  พูลเรือง
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
2. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรัชยา  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวน้ำฝน  ดิษสุวรรณ
3. นางสาวปัทมา  คำภา
4. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญจันทร์
5. นางสาวเกษมณี  วังหงษา
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
2. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.96 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สรงภู่
2. เด็กชายวรุตน์  เถื่อนสุข
 
1. นางสาววรินทร  คงคาน้อย
2. นางสาวโชษิตา  ตรีธารทิพย์รัตน์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 8 1. นายชนาธิป  ขลิบทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  โพธิสุขเกษม
 
1. นางสาววรินทร  คงคาน้อย
2. นางสาวโชษิตา  ตรีธารทิพย์รัตน์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. นางสาวธัญวลัย  เทพทอง
3. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
5. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
6. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลสด
7. นางสาวสุภัทรา  สนทอง
8. นางสาวอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
9. นางสาวเพชรัตน์  ชื่นชวน
10. นางสาวเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
2. นางยุพา  พรมแตง
3. นายอรรถมาพงษ์  บุญรอด
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรินยา  พุทธโกศัย
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวนพรัตน์  ภูมี
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤติศักดิ์  ศิลา
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 -    
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวศศิธร  ชะเอม
2. นางสาวศุจีภรณ์  ชะเอม
3. นางสาวเมศิณี  เจิมหอม
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
2. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรรเพชญ  เกิดสมบัติ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปทิตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองพราว
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิดา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญสิริ  ยาวงค์
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารยา  ผ่องผึ้ง
2. เด็กหญิงเอมิกา  บุตรศรี
 
1. นางสาวธัญพร  เรืองไทย
2. นางยุพา  พรมแตง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภาวดี  สัตตะโส
 
1. นางปนัชดา  ศรีวุฒิวงศ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  ทอนทอง
2. เด็กหญิงดวงจินดา  ชุ่มเย็น
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ไพรวัลย์
 
1. นางเดือนฉาย  เชิงฉลาด
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวกาญจนา  รอดภัย
2. นางสาวฐานิตา  วงษ์สอาด
3. นายสุทธิชัย  จุลกทัพพะ
 
1. นางเดือนฉาย  เชิงฉลาด
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารีณา  ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจสว่าง
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัชยา  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสรเดช  คำอ้าย
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุสรา  ขันทอง
2. นางสาวปิยะธิดา  คำสกุล
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นายทวีป  วรรณา
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  จู่โจม
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  เทียนดำ
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพนธ์  แก้วนิ่ม
2. เด็กชายปวริศร์  รักสัตย์
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรพัฒน์  แซ่จึง
2. นางสาวสุชานรี  อ่อนน้อม
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. นายวัชพล  ปินะถา
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวจิรภิญญา  เกษสุวรรณ
2. นายภาคภูมิ  ติรสุวรรณวาสี
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
48 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุดาภา  ภักดีสุข
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
49 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
50 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐนนท์  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงเขมิกา  มั่นพรม
 
1. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
 
51 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัชพงษ์  ชำนาญกิจ
2. นายสุธีพงศ์  มนัญชัยวัฒน์
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ