สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 29 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ฟักเงิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภักดีสุข
3. เด็กหญิงวรรณษา  พวงจำปา
4. เด็กหญิงศศิธร  ทองอยู่
5. เด็กหญิงสาลิณี  ผลจันทร์
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
2. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 44 1. นายชนาธิป  ขลิบทอง
 
1. นางสาววรินทร  คงคาน้อย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอดนิล
3. นางสาวณริศรา  สิงห์ลี
4. นางสาวธัญวลัย  เทพทอง
5. เด็กชายปฐวี  แก้วเกิด
6. เด็กหญิงปวีณา  จำปาทอง
7. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
8. นายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
9. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลสด
10. นางสาววิวตะวัน  สุ่นกุล
11. นางสาวสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
12. นางสาวสุภัทรา  สนทอง
13. นางสาวอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
14. นางสาวเพชรัตน์  ชื่นชวน
15. นางสาวเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางสาวรัตนา  โหน่งสุรินทร์
2. นางสาวขวัญชนก  กัญทาทอง
3. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
4. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62.65 ทองแดง 13 1. เด็กชายสรรเพชญ  เกิดสมบัติ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 13 1. นางสาวปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 36 1. นายสุร  เทียนรัตน์
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. นายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 1. นายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. นายวัชพล  ปินะถา
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์