คำอธิบาย: http://north65.sillapa.net/sm-center/configweb/logo_a4_sm-center.jpg

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

2

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

95.07

ทอง

4

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

1. เด็กชายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
 

1. นายทวีป  วรรณา
 

28

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

76

เงิน

6

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

1. นางสาววาสนา  ทาสี
 

1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 

29

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวซออู้

ม.1-ม.3

71

เงิน

17

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

1. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 

1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 

32

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

78

เงิน

15

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

1. เด็กหญิงปณิดา  ชูเกิด
 

1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 

33

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

81

ทอง

16

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

1. นางสาวศุภร  ชูไกรลาศ
 

1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 

77

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

ม.4-ม.6

90

ทอง

6

โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

1. นายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. นายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 

1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์