สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.78 ทองแดง 31 1. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ชุ่มกมล
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวกัญญาลักขณ์  จันฉลู
2. นางสาวชนนิกานต์  บุญประดิษฐ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  รอดนิล
4. เด็กหญิงณริศรา  สิงห์ลี
5. เด็กหญิงธัญวลัย  เทพทอง
6. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ตลุ่มทอง
7. นายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
8. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร์แก้ว
9. นางสาววิวตะวัน  สุ่นกุล
10. เด็กหญิงสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
11. เด็กหญิงสุภัทรา  สนทอง
12. เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยสวัสดิ์
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักช่วง
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นชวน
15. เด็กหญิงเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
2. นางสาวรจนา  สินใหม่
3. นางสาวขวัญชนก  กัญทาทอง
4. นางสาวสาวณี  ชีพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปัทมา  คำภา
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงปณิตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 16 1. นางสาวศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.56 เงิน 13 1. เด็กชายราชันย์  เขื่อนเพชร
2. เด็กชายวรวุฒิ  มวลอินทร์
3. เด็กชายวีรพล  ต่อวาส
4. เด็กชายสมพล  บวบทอง
5. เด็กชายสหัสวรรษ  เนยอิ่ม
6. เด็กชายสุริยะ  ผ่องผึ้ง
7. เด็กชายอาทิตย์  ใบบุญนาค
8. เด็กชายเกียรติพงษ์  ผ่องผึ้ง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ขุนอภัย
2. นายศุภชัย  คุลี
3. นายจักรกฤษณ์  สนอ่วม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอรณิชา  สันทะยา
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 26 1. เด็กชายพีรภัทร  อ้วนอินทร์
2. เด็กชายภานุ  อาษา
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวณัฐวดี  ทำชอบ
2. นางสาวมัทนีย์  วรเวก
3. นางสาวอาภัสรา  ลุขหิตร
 
1. นางธนพร  แพ่งเกษร
2. นายกมล  แพ่งเกษร
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนภา  เรืองพูล
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายณฐพงษ์  เนตรพลับ
2. เด็กชายวีระพล  ใจสว่าง
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ