Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (1-3)

หลักการ :
1. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองเป็นการศึกษาทั่วไป
2. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบสัมมาชีพ หรือการศึกษาต่อ
3. เป็นการศึกษาที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

จุดมุ่งหมาย : ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญ และทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ
2. สามารถปฏิบัติตนในการรักษาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชน
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และเลือกแนวทางแก้ปัญหาให้สอดคล้อง กับข้อจำกัดต่าง ๆ
4. มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถของตน
5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้าง และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิด
ความเจริญ แก่ตนเองและชุมชน
6. มีทรรศนะที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด มีนิสัยรักการทำงาน และมีความสามารถ
ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของตนเอง
7. มีทักษะพื้นฐานในการประกอบสัมมาอาชีพ มีความสามารถในการจัดการ
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
8. เข้าใจสภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชุมชน สามารถเสนอแนวทาง
พัฒนาชุมชนภูมิใจในการปฏิบัติตนตามบทบาท และหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี
ของชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตนเอง

โครงสร้าง :
วิชาบังคับ จำนวน 57 หน่วยการเรียน ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนี้
1. วิชาแกน จำนวน 39 หน่วยการเรียน
1.1 ภาษาไทย 12 หน่วยการเรียน
1.2 วิทยาศาสตร์ 9 หน่วยการเรียน
1.3 คณิตศาสตร์ 6 หน่วยการเรียน
1.4 สังคมศึกษา 6 หน่วยการเรียน
1.5 พลานามัย 3 หน่วยการเรียน
1.6 ศิลปศึกษา 3 หน่วยการเรียน
2. วิชาเลือก จำนวน 18 หน่วยการเรียน
2.1 สังคมศึกษา 6 หน่วยการเรียน
2.2 พลานามัย 6 หน่วยการเรียน
2.3 การงาน 6 หน่วยการเรียน
วิชาเลือกเสรี จำนวน 33 หน่วยการเรียน ให้เลือกจากวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. กลุ่มภาษา
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.1 วิทยาศาสตร์
2.2 คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสังคมศึกษา
4. กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ
4.1 พลานามัย
4.2 ศิลปศึกษา
5. กลุ่มการงาน และอาชีพ
5.1 การงาน
5.2 อาชีพ
กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมต่อไปนี้
1. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือ ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์
จำนวน 1 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาค
2. กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 1 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาค
3. กิจกรรมแนะแนว หรือกิจกรรมแก้ปัญหา หรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
จำนวน 1 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาค
4. กิจกรรมอิสระของผู้เรียน
จำนวน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ต่อภาค

เกณฑ์การจบหลักสูตร :
1. ต้องเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีตามที่กำหนดไว้ ในโครงสร้างจำนวน 90
หน่วยการเรียน และทุกรายวิชาต้องผ่านการตัดสินผลการเรียน
2. ต้องได้หน่วยการเรียนวิชาแกนบังคับภาษาไทย และสังคมศึกษา
3. ต้องได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 80 หน่วยการเรียน
4. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือ ยุวกาชาด
หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1 คาบ ต่อสัปดาห์ และกิจกรรมตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 1 คาบ ต่อสัปดาห์ ตลอด 3 ปี โดยต้องมีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาค

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6)

หลักการ :
1. เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะเฉพาะด้านที่สามารถนำไป ประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม
2. เป็นการศึกษาที่สนองต่อการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น หรือการศึกษาต่อ
3. เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น และประเทศชาติ

จุดมุ่งหมาย : ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ และทักษะในวิชาสามัญเฉพาะด้าน
2. มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ
3. สามารถเป็นผู้นำ และเป็นผู้ให้บริการชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ทั้งส่วนบุคคล และส่วนรวม
4. สามารถวางแผนแก้ปัญหาในชุมชนของตน มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างเท่าเทียมกัน
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ
ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตน และความสนใจของตนเอง
6. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
7. มีนิสัยรักการทำงาน เต็มใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
และมีทักษะในการจัดการ
8. เข้าใจสภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศ และในโลก
มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศตามบทบาท และหน้าที่ของตน
ตลอดจนอนุรักษ์ และเสริมสร้างทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

โครงสร้าง :
วิชาบังคับ จำนวน 30 หน่วยการเรียน ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนี้
1. วิชาแกน จำนวน 15 หน่วยการเรียน
1.1 ภาษาไทย 6 หน่วยการเรียน
1.2 สังคมศึกษา 6 หน่วยการเรียน
1.3 พลานามัย 3 หน่วยการเรียน
2. วิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยการเรียน
2.1 พลานามัย 3 หน่วยการเรียน
2.2 วิทยาศาสตร์ 6 หน่วยการเรียน
2.3 พื้นฐานวิชาอาชีพ 6 หน่วยการเรียน
วิชาเลือกเสรี จำนวน 55 หน่วยการเรียน ให้เลือกจากวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. กลุ่มภาษา
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
2. กลุ่มสังคมศึกษา
3. กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ
3.1 พลานามัย
3.2 ศิลปะ
4. กลุ่มคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
5. กลุ่มอาชีพ
กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมต่อไปนี้
1. กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 1 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาค
2. กิจกรรมแนะแนว และหรือกิจกรรมแก้ปัญหา และหรือกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้
จำนวน 2 คาบต่อสัปดาห์ต่อภาค
3. กิจกรรมอิสระของผู้เรียน

เกณฑ์การจบหลักสูตร :
1. ต้องได้หน่วยการเรียนของวิชาบังคับทั้งหมด
2. ต้องได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 75 หน่วยการเรียน
3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 คาบต่อสัปดาห์
โดยต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาทั้งหมด ที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาค

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยครูสุริยันต์ ศิริเกตุ
อีเมล์ : SuriyanSi2527@gmail.com